Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 39 kết quả
Fitness professional's handbook
Tác giả: Edward T Howley, Dixie L Thompson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Biophysical foundations of human movement
Tác giả: Bruce Abernethy
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.7
 
Strength training for women
Tác giả: Lori Incledon
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71082
 
Methods of group exercise instruction
Tác giả: Carol A Kennedy, Mary M Yoke
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7107
 
Youth physical activity and sedentary behavior : challenges and solutions
Tác giả: Stuart Biddle, Alan L Smith
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WD 210
 
Applying music in exercise and sport
Tác giả: Costas I Karageorghis
Xuất bản: Champaign IL London UK: Human Kinetics, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.594
 
Genetics primer for exercise science and health
Tác giả: Stephen M Roth
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QU 500
 
Youth physical activity and sedentary behavior : challenges and solutions
Tác giả: Stuart Biddle, Alan L Smith
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
Developing endurance
Tác giả: Ben Reuter
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Dance imagery for technique and performance
Tác giả: Eric N Franklin
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.807
 

Truy cập nhanh danh mục