Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
A Theory of Regret
Tác giả: Brian Price
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  158
 
Jacques Rancière
Tác giả:
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Sovereignty in Ruins
Tác giả:
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.15
 
Jacques Rancière : History, Politics, Aestheti
Tác giả: Gilbert Rockhill, Gilbert Rockhill, Phillip Watts, Phillip Watts
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Europe (in theory)
Tác giả: Roberto M Dainotto
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940
 
Plastic materialities : politics, legality, and metamorphosis in the work of Catherine Malabou
Tác giả: Brenna Bhandar, Jonathan Goldberg-Hiller
Xuất bản: Durham North Carolina: Duke University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
The mangle in practice : science, society, and becoming
Tác giả: Keith Guzik, Andrew Pickering
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Quantum anthropologies : life at large
Tác giả: Vicki Kirby
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.01
 
All in the Family : On Community and Incommensurability
Tác giả: Kennan Ferguson
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.850973
 
Elementary Aspects of the Political : Histories from the Global South
Tác giả: Prathama Banerjee
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục