Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness weight training
Tác giả: Thomas R Baechle, Roger W Earle
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness professional's handbook
Tác giả: Edward T Howley, Dixie L Thompson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
The health fitness handbook
Tác giả: B Don Franks, Edward T Howley, Yuruk Iyriboz
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness cross-country skiing
Tác giả: Steven E Gaskill
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.912
 
Advanced fitness assessment and exercise prescription
Tác giả: Vivian H Heyward, Ann L Gibson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QT 255
 
Fusion workouts : fitness, yoga, pilates, and barre
Tác giả: Helen Vanderburg
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
ACSM's complete guide to fitness and health
Tác giả: Barbara Ann Bushman
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness education for children : a team approach
Tác giả: Stephen J Virgilio
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục