Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 111 kết quả
Large animal internal medicine
Tác giả: Bradford P Smith, Bradford P Smith
Xuất bản: St Louis Mo: Mosby, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Complementary and alternative veterinary medicine considered
Tác giả: David W Ramey, Bernard E Rollin
Xuất bản: Ames Iowa: Iowa State Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.08955
 
Clinical laboratory animal medicine : an introduction
Tác giả: Lesley A Colby, Lucy H Kennedy, Megan H Nowland
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0885
 
Biofilms and Veterinary Medicine [electronic resource]
Tác giả: Christine A Cochrane, Derek C Knottenbelt, Steven L Percival
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Biology, medicine, and surgery of elephants
Tác giả: Murray Fowler, Susan Mikota
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.9676
 
Clinical signs in small animal medicine
Tác giả: Michael Schaer
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Clinical signs in small animal medicine
Tác giả: Michael Schaer
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Exotic animal medicine for the veterinary technician
Tác giả: Bonnie M Ballard, Ryan Cheek
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089073
 
Veterinary Sports Medicine and Physical Rehabilitation
Tác giả: Michael Jaffe, Michael Jaffe, Andris J Kaneps, Andris J Kaneps, David Levine, David Levine, Denis J Marcellin-Little, Denis J Marcellin-Little, Henry Steven Adair, Henry Steven Adair
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Anesthetic Risk and Complications in Veterinary Medicine
Tác giả: Karine Portier, Keila K Ida, Keila K Ida, Karine Portier
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục