Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 317 kết quả
Large animal internal medicine
Tác giả: Bradford P Smith, Bradford P Smith
Xuất bản: St Louis Mo: Mosby, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Veterinary Preventive Medicine
Tác giả: Margaret Root Kustritz
Xuất bản: Place of publication not identified: University of Minnesota Libraries Publishing, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  636.089
 
Iranian Journal of Veterinary Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Theoretical and Applied Veterinary Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Dnipro State Agrarian and Economic University, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Complementary and alternative veterinary medicine considered
Tác giả: David W Ramey, Bernard E Rollin
Xuất bản: Ames Iowa: Iowa State Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.08955
 
Brazilian Journal of Veterinary Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Sociedade de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Archives of Veterinary Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Scientific Veterinary Institute Novi Sad, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Veterinary Internal Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Veterinary Medicine and Pharmaceuticals
Tác giả: Samuel Oppong Bekoe, P K Ramkumar, P K Ramkumar, Reimmel Kwame Adosraku, Reimmel Kwame Adosraku, Samuel Oppong Bekoe, Mani Saravanan, Mani Saravanan
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  636.08951
 
Clinical laboratory animal medicine : an introduction
Tác giả: Lesley A Colby, Lucy H Kennedy, Megan H Nowland
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0885
 

Truy cập nhanh danh mục