Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Các thuyết trình trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế 1991 - 1995
Tác giả: Torsten Persson
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1
Tác giả: Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9
 
Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  025.3
 
Encyclopedia of the Persian Gulf War
Tác giả: Mark Grossman
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (chm)
ddc:  956.70442
 
The fist of God
Tác giả: Frederick Forsyth
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Die sowjetische Geschichtswissenschaft 1953 bis 1991
Tác giả: Joachim Hösler
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục