Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Advances in the Treatment of Renal Cell Carcinoma
Tác giả: Paul Reynolds, Paul Reynolds, Grant D Stewart, Grant D Stewart
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Clear Cell Renal Cell Carcinoma 2021-2022
Tác giả: Claudia Manini, López José I, López José I, Claudia Manini
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Renal cancer : methods and protocols
Tác giả: Jack H Mydlo
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Metastatic Progression and Tumour Heterogeneity
Tác giả: Fred Hollande, Fred Hollande, Delphine Merino, Delphine Merino
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Urological Cancer 2020
Tác giả: José I López, José I López
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Emerging Biomarkers in Personalized Therapy of Urologic Tumors
Tác giả: Rodolfo Montironi, Alessia Cimadamore, Alessia Cimadamore, Liang Cheng, Liang Cheng, Antonio Lopez-Beltran, Antonio Lopez-Beltran, Rodolfo Montironi, Matteo Santoni, Matteo Santoni
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Integrating Clinical and Translational Research Networks-Building Team Medicine
Tác giả: Ravi Salgia, Prakash Kulkarni, Prakash Kulkarni, Ravi Salgia
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Kidney Cancer
Tác giả:
Xuất bản: : IOS Press, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Kidney Cancer and VHL
Tác giả:
Xuất bản: : Codon Publications, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục