Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Waves and fields in inhomogeneous media
Tác giả: Weng Cho Chew
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
Waves, sound, and light
Tác giả:
Xuất bản: New York: GlencoeMcGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Radiation and scattering of waves
Tác giả: Leopold B Felsen, Nathan Marcuvitz
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
Scattering of electromagnetic waves. Theories and applications
Tác giả: Leung Tsang, Kung-Hau Ding, Jin Au Kong
Xuất bản: New York: Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Electromagnetic waves for thermonuclear fusion research
Tác giả: E Mazzucato
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.484
 
Electromagnetic waves and lasers
Tác giả: Wayne D Kimura
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Electromagnetic waves and lasers
Tác giả: Wayne D Kimura
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Scattering of electromagnetic waves by obstacles [electronic resource]
Tác giả: Gerhard Kristensson
Xuất bản: Edison New Jersey: SciTech Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.62
 
Field theory of guided waves
Tác giả: Robert E Collin
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
Applications of Electromagnetic Waves
Tác giả: Reza K Amineh, Reza K Amineh
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục