Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 156 kết quả
Fluid mechanics
Tác giả: Pijush K Kundu, Ira M Cohen
Xuất bản: San Diego Calif: Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Fluid mechanics
Tác giả: Pijush K Kundu, Ira M Cohen
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Prandtl's essentials of fluid mechanics
Tác giả: Herbert Oertel
Xuất bản: New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Introduction to fluid mechanics
Tác giả: Y Nakayama, R F Boucher
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Introduction to fluid mechanics
Tác giả: Robert W Fox, Alan T McDonald, Philip J Pritchard
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Advanced fluid mechanics
Tác giả: W P Graebel
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Fundamentals of fluid mechanics
Tác giả: Bruce Roy Munson, T H Okiishi, Donald F Young
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Engineering fluid mechanics
Tác giả: John A Roberson, C T Crowe, D F Elger, Barbara C Williams
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Applied fluid mechanics
Tác giả: Robert L Mott, Joseph A Untener
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Introduction to fluid mechanics
Tác giả: James A Fay
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  532
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục