Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: David Nielsen
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Seismic imaging: a practical approach
Tác giả: Jean-Luc Mari, Manuela Mendes
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  551.22
 
Conclusion
Tác giả: J-L Mari, M Mendes
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  551.22
 
Introduction
Tác giả: J-L Mari, M Mendes
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  551.22
 
Chapitre 1 • Shear velocity measurement in boreholes
Tác giả: C Vergniault, J-L Mari
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  622.1592
 
Forward
Tác giả: J-L Mari, C Vergniault
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  622.1592
 
Chapitre 5 • Contribution of seismic and acoustic methods to the characterization of karstic formations
Tác giả: J-L Mari, G Porel
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  622.1592
 
Synthesis
Tác giả: J-L Mari, H Chauris, M Mendes
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  551.22
 
Chapitre 2 • Well seismic surveying
Tác giả: J-L Mari, F Coppens, C Vergniault
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  622.1592
 
Introduction
Tác giả: J-L Mari, C Vergniault
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  622.1592
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục