Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 172 kết quả
Situated design methods
Tác giả: Jesper Simonsen
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  745.2
 
Flourish by Design
Tác giả: Nick Dunn, Gemma Coupe, Gemma Coupe, Leon Cruickshank, Leon Cruickshank, Nick Dunn
Xuất bản: : Taylor Francis, 2024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Critical fabulations : reworking the methods and margins of design
Tác giả: Daniela Rosner
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.0042
 
Sketching user experiences [electronic resource] : getting the design right and the right design
Tác giả: William Buxton
Xuất bản: San Francisco CA: Elsevier Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5752
 
Mechanical assemblies : their design, manufacture, and role in product development
Tác giả: Daniel E Whitney
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5752
 
The design of everyday things
Tác giả: Donald A Norman
Xuất bản: New York New York: Basic Books, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.2001
 
Design and analysis of experiments
Tác giả: Douglas C Montgomery
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.57
 
Design and analysis of experiments
Tác giả: Douglas C Montgomery
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.57
 
Design rules
Tác giả: Carliss Y Baldwin, Kim B Clark
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Industrial ventilation design guidebook
Tác giả: Howard D Goodfellow, Esk Tähti
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  697.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục