Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 67 kết quả
201 best questions to ask on your interview [electronic resource]
Tác giả: John Kador
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.14
 
201 Best Questions To Ask On Your Interview
Tác giả: John Kador
Xuất bản: : New York McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.14
 
96 great interview questions to ask before you hire
Tác giả: Paul Falcone
Xuất bản: New York: American Management Association, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Fearless interviewing [electronic resource] : how to win the job by communicating with confidence
Tác giả: Marky Stein
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
101 great answers to the toughest interview questions
Tác giả: Ronald W Fry
Xuất bản: Australia Boston MA: Course Technology, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.14
 
Ultimate interview : make a great impression and get that job
Tác giả: Lynn Williams
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.14
 
How to answer hard interview questions elektronisk ressurs
Tác giả: Charlie Gibbs
Xuất bản: Oxford: How To Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.144
 
Job interviews for dummies
Tác giả: Joyce Lain Kennedy
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.14
 
Haldane's Best Answers to Tough Interview Questions
Tác giả: Haldane Associates Bernard
Xuất bản: : Impact Publications, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  650.14
 
The everything practice interview book : be prepared for any question
Tác giả: Dawn Rosenberg McKay
Xuất bản: Avon Mass: Adams Media, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.144
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục