Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 489 kết quả
Deep learning
Tác giả: Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
A first course in machine learning
Tác giả: Simon Rogers, Mark Girolami
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Introduction to machine learning
Tác giả: Ethem Alpaydin
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Machine learning and its applications
Tác giả: Peter Wlodarczak
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis Group, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Machine Learning For Dummies
Tác giả: John Paul Mueller, Luca Massaron
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Dataset shift in machine learning
Tác giả: Joaquin Quiñonero-Candela
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Real-world machine learning
Tác giả: Henrik Brink, Mark Fetherolf, Joseph W Richards
Xuất bản: Shelter Island: Manning, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Introduction to machine learning
Tác giả: Ethem Alpaydin
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Introduction to machine learning
Tác giả: Ethem Alpaydd n
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.31
 
Machine Learning
Tác giả: Tom M Mitchell
Xuất bản: Boston Ma: McGrawHill, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục