Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine
Tác giả: Emanuel Rubin, Jeffrey E Saffitz, Alan L Schiller, David S Strayer
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Histology and cell biology : an introduction to pathology
Tác giả: Abraham L Kierszenbaum, Laura L Tres
Xuất bản: Philadelphia PA: Elsevier, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Medical complications in physical medicine and rehabilitation
Tác giả: Diana D Cardenas, Thomas M Hooton
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.103
 
Communicating to manage health and illness
Tác giả: Dale E Brashers, Daena J Goldsmith
Xuất bản: New York: RoutledgeTaylor and Francis Group, 2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  610.14
 
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states
Tác giả: Carol Porth, Kathryn J Gaspard
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states
Tác giả: Carol Porth, Carol Porth
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
DNA replication, recombination, and repair : molecular mechanisms and pathology
Tác giả: Fumio Hanaoka, Kaoru Sugasawa
Xuất bản: Tokyo: Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2016 C-009
 
1

Truy cập nhanh danh mục