Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 376 kết quả
Practical Advances in Petroleum Processing [electronic resource]
Tác giả: Chang S Hsu, Paul R Robinson
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.5
 
The chemistry and technology of petroleum [electronic resource]
Tác giả: J G Speight
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.5
 
Petroleum refining : technology and economics
Tác giả: James H Gary, Glenn E Handwerk, Mark J Kaiser
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.5
 
Composition and analysis of heavy petroleum fractions
Tác giả: Klaus H Altgelt, Mieczyslaw M Boduszynski
Xuất bản: New York: M Dekker, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.5
 
Natural Gas : New Perspectives and Future Developments
Tác giả: Maryam Takht Ravanchi, Maryam Takht Ravanchi
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Paraffin : Thermal Energy Storage Applications
Tác giả: ElSayed G Zaki, Abdelghaffar S Dhmees, Abdelghaffar S Dhmees, ElSayed G Zaki
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Crude Oil : New Technologies and Recent Approaches
Tác giả: Manar Elsayed Abdel-Raouf, Manar Elsayed Abdel-Raouf, Mohamed Hasan El-Keshawy, Mohamed Hasan El-Keshawy
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Black gold : the new frontier in oil for investors
Tác giả: George Orwel
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.27282
 
Dictionary of petroleum exploration, drilling & production
Tác giả: Norman J Hyne
Xuất bản: Tulsa Oklahoma USA: PennWell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622
 
Processing of Heavy Crude Oils : Challenges and Opportunities
Tác giả: Ramasamy Marappa Gounder, Ramasamy Marappa Gounder
Xuất bản: London UK: London United Kingdom, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  665.53
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục