Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 189 kết quả
HBR guide to buying a small business
Tác giả: Richard S Ruback, Royce Yudkoff
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.162
 
Enterprise information systems for business integration in SMEs : technological, organizational, and social dimensions
Tác giả: Maria Manuela Cruz-Cunha
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4/038011
 
Digital economies [electronic resource] : SMEs and e-readiness
Tác giả: Stephen M Mutula
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Small business : an entrepreneur's business plan. 7e
Tác giả: J D Ryan, Gail P Hiduke
Xuất bản: Mason Ohio: Thomson SouthWestern, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.022
 
SMEs in an era of globalization : international business and market strategies
Tác giả: Ilan Bijaoui
Xuất bản: London: Palgrave Macmillan, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.02/2
 
Business plans handbook : a compilation of actual business plans developed by small businesses throughout North America [electronic resource]. Volume 3
Tác giả: Amy Lynn Park
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Understanding the small family business
Tác giả: Denise E Fletcher
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Encyclopedia of small business
Tác giả: Arsen Darnay, Kevin Hillstrom, Monique D Magee
Xuất bản: Detroit: Thomson Gale, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.02
 
Encyclopedia of small business
Tác giả: Kevin Hillstrom, Laurie Collier Hillstrom
Xuất bản: Detroit MI: Gale Group, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.02
 
Encyclopedia of small business
Tác giả:
Xuất bản: Farmington Hills MI: GaleCengage Learning, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.022
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục