Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1058 kết quả
Teaching Buddhism : new insights on understanding and presenting the traditions
Tác giả: Todd Lewis
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.3071
 
Teaching Chaucer
Tác giả: Gail Ashton, Louise Sylvester
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.1
 
100 ideas for teaching English
Tác giả: Angella Cooze
Xuất bản: London New York: Continuum, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.71
 
Biology : a self-teaching guide
Tác giả: Steven D Garber
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Teaching secondary biology
Tác giả: Michael J Reiss
Xuất bản: London: John Murray, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.712
 
Practical english language teaching
Tác giả: David Nunan
Xuất bản: Singapore: Mcgrawhill Education, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0071
 
Understanding and teaching primary mathematics
Tác giả: Tony Cotton
Xuất bản: Harlow Essex England New York: Pearson Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Developing Materials for Language Teaching
Tác giả: Brian Tomlinson
Xuất bản: London New York: Bloomsbury, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
Materials development in language teaching
Tác giả: Brian Tomlinson
Xuất bản: Cambridge NY: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
Materials development in language teaching
Tác giả: Brian Tomlinson
Xuất bản: Cambridge NY: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục