Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Drug-induced liver disease
Tác giả: Neil Kaplowitz, Laurie D DeLeve
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.36
 
Drug-induced liver disease
Tác giả: Laurie D DeLeve, Neil Kaplowitz
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.36
 
Endocrine toxicology
Tác giả: J Charles Eldridge, James T Stevens
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2010 J-184
 
Endocrine toxicology / edited by J. Charles Eldridge, James T. Stevens
Tác giả: J Charles Eldridge, James T Stevens
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.4071
 
Toxicology Reports
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
More than genes : what science can tell us about toxic chemicals, development, and the risk to our children
Tác giả: D P Agin
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.24
 
Neurochemical Aspects of Excitotoxicity [electronic resource]
Tác giả: Akhlaq A Farooqui, Lloyd A Horrocks, Wei-Yi Ong
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8047
 
Carcinogenic and anticarcinogenic food components
Tác giả: Wanda Baer-Dubowska, Agnieszka Bartoszek, Danuta Malejka-Giganti
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
1

Truy cập nhanh danh mục