Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Chi tiết máy. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
Chi tiết máy. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.82
 
Chi tiết máy. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Chi tiêt máy. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Thiết kế chi tiết máy
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Thiết kế chi tiết máy
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Vi sinh học : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Thanh, Trần Thu Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Công nghệ sinh học dược : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Bùi Tùng Hiệp, Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Thanh, Trần Cát Đông, Trần Thu Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Công nghệ sinh học dược : Dành cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Bùi Tùng Hiệp, Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Thanh, Trần Cát Đông, Trần Thu Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
1

Truy cập nhanh danh mục