Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Agency : Moral Identity and Free Will
Tác giả: David Weissman
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Free Will, Causality, and Neuroscience
Tác giả: Bernard Feltz, Bernard Feltz, Marcus Missal, Marcus Missal, Andrew Sims, Andrew Sims
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Brill, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  123.5
 
37 Neuroscientific Threaths to Free Will
Tác giả: Joshua Shepherd
Xuất bản: New York: Routledge Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Nuel Belnap on Indeterminism and Free Action
Tác giả:
Xuất bản: Cham: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
In Search of the Free Individual The History of the Russian-Soviet Soul
Tác giả: Svetlana Alexievich, Jamey Gambrell
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  123.5
 
Agency [electronic resource] : moral identity and free will
Tác giả: David Weissman
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Nuel Belnap on Indeterminism and Free Action
Tác giả: Thomas Müller, Thomas Müller
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục