Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 102 kết quả
Communication works
Tác giả: Teri Kwal Gamble, Michael Gamble
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế
Tác giả: Lê Thanh Bình, Nguyễn Thị Việt Nga, Thái Đức Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Truyền thông quốc tế
Tác giả: Vũ Thanh Vân
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế : Tổng quan truyền thông quốc tế dành cho người làm công tác thông tin đối ngo...
Tác giả: Lê Thanh Bình, Nguyễn Thị Việt Nga, Thái Đức Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Communication in a changing world
Tác giả: Bethami ADobkin, Roger CPace
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Finding Your Public Voice: A media guidebook
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Strategic organizational communication : in a global economy
Tác giả: Charles Conrad, Marshall Scott Poole
Xuất bản: USA: Harcourt College Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Applications of nonverbal communication
Tác giả: Feldman Feldman
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Advertising to children on tv : content, impact, and regulation
Tác giả: Barrie Gunter, Mark Blades
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Communication in our lives
Tác giả: Julia T Wood
Xuất bản: China: Thomson Wadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 

Truy cập nhanh danh mục