Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 90 kết quả
A Theory of Power
Tác giả: Jeff Vail
Xuất bản: : Iuniverse Inc, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Understanding power : the indispensable Chomsky
Tác giả: Noam Chomsky, Peter R Mitchell, John Schoeffel
Xuất bản: New York: New Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Politics, the basics [electronic resource]
Tác giả: Stephen D Tansey
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Politics, the basics
Tác giả: Stephen D Tansey
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
The politics of moral capital
Tác giả: John Kane
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
The Cambridge companion to Tocqueville
Tác giả: Cheryl B Welch
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Love is a sweet chain : desire, autonomy, and friendship in liberal political theory
Tác giả: James R Martel
Xuất bản: New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Power : a new social analysis
Tác giả: Bertrand Russell
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Social and political philosophy : a contemporary introduction
Tác giả: John Philip Christman
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Modern political thought : a reader
Tác giả: John Gingell, Adrian Little, Christopher Winch
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục