Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 844 kết quả
Transboundary water resources : strategies for regional security and ecological stability
Tác giả: Nikolaĭ Leontʹevi Dobret͡sov, Hartmut Vogtmann
Xuất bản: Dordrecht Norwell MA: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9116
 
Four fish [ressource électronique] : the future of the last wild food
Tác giả: Paul Greenberg
Xuất bản: New York: Penguin Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  333.956
 
Cod : a biography of the fish that changed the world
Tác giả: Mark Kurlansky
Xuất bản: Toronto: Vintage Canada, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  333.956633
 
The price of water : studies in water resource economics and management
Tác giả: Stephen Merrett
Xuất bản: London: IWA Publ, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Tourism and the consumption of wildlife : hunting, shooting and sport fishing
Tác giả: Brent Lovelock
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
Human population : its influences on biological diversity
Tác giả: Richard Paul Cincotta, L J Gorenflo, Alfred J Lotka
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
Yearbook on Space Policy 2008/2009 elektronisk ressurs : Setting New Trends
Tác giả: Blandina Baranes, Wolfgang Rathgeber, Kai-Uwe Schrogl, Christophe Venet
Xuất bản: Vienna: Springer Vienna, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.94
 
Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực
Tác giả: Nguyễn Bảo Triều, Vũ Văn Nghị
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Conservation and the genetics of populations
Tác giả: Frederick William Allendorf, Sally N Aitken, Gordon Luikart
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải pháp quản lý môi tr...
Tác giả: Sao Mai Đinh, Chế Đình Lý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 

Truy cập nhanh danh mục