Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Wind power basics [electronic resource]
Tác giả: Daniel D Chiras, Mick Sagrillo, Ian Woofenden
Xuất bản: Gabriola Island BC Canada: New Society Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Wind energy : fundamentals, resource analysis, and economics
Tác giả: Sathyajith Mathew
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Wind energy : proceedings of the Euromech Colloquium
Tác giả: Stepha Barth, Joachi Peinke, Pete Schaumann
Xuất bản: Berlin: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Wind power basics
Tác giả: Daniel D Chiras, Mick Sagrillo, Ian Woofenden
Xuất bản: Gabriola Isalnd Canada: New Society Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Wind power politics and policy
Tác giả: Scott V Valentine
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
Năng lượng gió
Tác giả: Bùi Đức Hùng, Chúc Bỉnh Hòa, Hạ Kỳ Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Ông Sử Liệt, Trương Đạo Tiêu
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.92
 
Financial Innovation Among the Community Wind Sector in the United States [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley Calif Oak Ridge Tenn: Lawrence Berkeley National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2011
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  333.92
 
The wind power story : a century of innovation that reshaped the global energy landscape
Tác giả: Brandon Owens
Xuất bản: Hoboken: WileyIEEE Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.92
 
1

Truy cập nhanh danh mục