Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-19 trong số 19 kết quả
Applications of Monte Carlo Methods in Biology, Medicine and Other Fields of Science
Tác giả: Charles J Mode, Charles J Mode
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
Quantum statistical mechanics
Tác giả: W C Schieve, L P Horwitz
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Non-Equilibrium Particle Dynamics
Tác giả: Albert S Kim, Albert S Kim
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics : lecture notes
Tác giả: K K Likharev
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics : problems with solutions
Tác giả: K K Likharev
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
The Wigner function in science and technology
Tác giả: David K Ferry, Mihail Nedjalkov
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
General vector and dyadic analysis : applied mathematics in field theory
Tác giả: Chen-to Tai
Xuất bản: Piscataway New Jersey: WileyIEEE, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
Statistical and thermal physics : an introduction
Tác giả: M J R Hoch
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics of nonequilibrium liquids
Tác giả: Denis J Evans, Gary P Morriss
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 

Truy cập nhanh danh mục