Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Statistical Mechanics of Nonequilbrium Liquids
Tác giả: Denis J Evans, Gary P Morriss
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Applications of Monte Carlo Methods in Biology, Medicine and Other Fields of Science
Tác giả: Charles J Mode, Charles J Mode
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
Applications of Monte Carlo Simulation in Modelling of Biochemical Processes
Tác giả: Kiril Ivanov Tenekedjiev, Krasimir Kolev, Natalia Danailova Nikolova
Xuất bản: : InTechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.1322
 
An Introduction to the Passage of Energetic Particles through Matter
Tác giả: NJ Carron
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.138
 
Non-Equilibrium Particle Dynamics
Tác giả: Albert S Kim, Albert S Kim
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Quantum statistical mechanics : equilibrium and non-equilibrium theory from first principles
Tác giả: Phil Attard
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.133
 
Statistical mechanics : lecture notes
Tác giả: K K Likharev
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics : problems with solutions
Tác giả: K K Likharev
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
The Wigner function in science and technology
Tác giả: David K Ferry, Mihail Nedjalkov
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
General vector and dyadic analysis : applied mathematics in field theory
Tác giả: Chen-to Tai
Xuất bản: Piscataway New Jersey: WileyIEEE, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
1

Truy cập nhanh danh mục