Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 32 kết quả
Modelling in transport phenomena
Tác giả: İsmail Tosun
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Information, physics, and computation
Tác giả: Marc Mezard, Andrea Montanari
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Advances in Transport Phenomena 2011
Tác giả: Liqiu Wang
Xuất bản: Cham: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Advances in transport phenomena. 2009 [electronic resource]
Tác giả: Liqiu Wang
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Advances in transport phenomena 2010 [electronic resource]
Tác giả: Liqi Wang
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Transport phenomena in multiphase flows
Tác giả: Roberto Mauri
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Analytical methods for problems of molecular transport [electronic resource]
Tác giả: I N Ivchenko, S K Loyalka, R V Tompson
Xuất bản: Dordrecht The Netherlands: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.136
 
Statistical Mechanics of Nonequilbrium Liquids
Tác giả: Denis J Evans, Gary P Morriss
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Applications of Monte Carlo Methods in Biology, Medicine and Other Fields of Science
Tác giả: Charles J Mode, Charles J Mode
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
Applications of Monte Carlo Simulation in Modelling of Biochemical Processes
Tác giả: Kiril Ivanov Tenekedjiev, Krasimir Kolev, Natalia Danailova Nikolova
Xuất bản: : InTechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.1322
 

Truy cập nhanh danh mục