Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Hóa lý : bài tập
Tác giả: Hoàng Khoa Anh Tuấn, Mai Hữu Khiêm, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Mai Phương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
Thực tập hóa lý
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thoa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
Giáo trình hóa lý in
Tác giả: Nguyễn Thành Phương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
Bài tập hóa lý
Tác giả: Mai Hữu Khiêm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Hóa lý. Tập 2- Động hóa học và xúc tác
Tác giả: Trần Khắc Chương, Mai Hữu Khiêm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Hóa lý . Tập 3 - Điện hóa học
Tác giả: Mai Hữu Khiêm, Dương Thành Trung
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Thí nghiệm hóa lý
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
Thí nghiệm hóa lý
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục