Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Mathematical biology
Tác giả: J D Murray
Xuất bản: New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Mathematical biology
Tác giả: J D Murray
Xuất bản: New York Hong Kong: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
An introduction [electronic resource]
Tác giả: J D Murray
Xuất bản: New York London: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biotechnology for the Environment: Strategy and Fundamentals [electronic resource]
Tác giả: Spiros Agathos, W Reineke
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biodeterioration of Stone Surfaces [electronic resource] : Lichens and Biofilms as Weathering Agents of Rocks and Cultur...
Tác giả: Larry StClair, Mark Seaward
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Bio-mechanisms of Swimming and Flying [electronic resource]
Tác giả: J Ayers, N Kato, H Morikawa
Xuất bản: Tokyo: Springer Japan Imprint Springer, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Bioethics: Asian Perspectives [electronic resource] : A Quest for Moral Diversity
Tác giả: Ren-Zong Qiu
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Bergey's Manual® of Systematic Bacteriology [electronic resource] : Volume 2: The Proteobacteria, Part B: The Gammaprote...
Tác giả: Don J Brenner, Noel R Krieg, James R Staley
Xuất bản: New York NY: Springer US Imprint Springer, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Bergey's Manual® of Systematic Bacteriology [electronic resource] : Volume Two: The Proteobacteria (Part C)
Tác giả: Don J Brenner, Noel R Krieg, James T Staley
Xuất bản: New York NY: Springer US Imprint Springer, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Bioethics in Cultural Contexts [electronic resource] : Reflections on Methods and Finitude
Tác giả: Marcus Düwell, Dietmar Mieth, Christoph Rehmann-Sutter
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục