Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Preformulation in solid dosage form development
Tác giả: Moji Christianah Adeyeye, H G Brittain
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Handbook of drug metabolism
Tác giả: Paul G Pearson, Larry C Wienkers
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Modern pharmaceutics
Tác giả: A T Florence, Jürgen Siepmann
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Preclinical drug development
Tác giả: Mark C Rogge, David R Taft
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Dose optimization in drug development
Tác giả: Rajesh Krishna
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Nanoparticulate drug delivery systems
Tác giả: Michel Deleers, Yashwant Pathak, Deepak Thassu
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical product development : in vitro-in vivo correlation
Tác giả: Dakshina Murthy Chilukuri, Gangadhar Sunkara, David Young
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Sterile drug products : formulation, packaging, manufacturing, and quality
Tác giả: Michael J Akers
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Clean-in-place for biopharmaceutical processes
Tác giả: Dale A Seiberling
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Drug-drug interactions
Tác giả: A David Rodrigues
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục