Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Polymorphism in pharmaceutical solids
Tác giả: H G Brittain
Xuất bản: New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Containment in the pharmaceutical industry
Tác giả: James P Wood
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Receptor-based drug design
Tác giả: Paul Leff
Xuất bản: New York: M Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Drug-drug interactions
Tác giả: A David Rodrigues
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical process engineering
Tác giả: Anthony J Hickey, David Ganderton
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Good manufacturing practices for pharmaceuticals : a plan for total quality control from manufacturer to consumer
Tác giả: Sidney H Willig
Xuất bản: New York: M Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Transdermal drug delivery
Tác giả: Richard H Guy, Jonathan Hadgraft
Xuất bản: New York: M Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical extrusion technology
Tác giả: Isaac Ghebre-Sellassie, Charles Martin
Xuất bản: New York: M Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical inhalation aerosol technology
Tác giả: Anthony J Hickey
Xuất bản: New York: M Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical statistics : practical and clinical applications
Tác giả: Sanford Bolton, Charles Bon
Xuất bản: New York: M Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục