Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Potassium channels and their modulators elektronisk ressurs : from synthesis to clinical experience
Tác giả: J M Evans
Xuất bản: London Bristol PA: Taylor Francis, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Using the pharmaceutical literature
Tác giả: Sharon Srodin
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Virtual screening in drug discovery
Tác giả: Juan Alvarez, Brian Shoichet
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmacy : what it is and how it works
Tác giả: William N Kelly
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Introduction to pharmacology
Tác giả: Mannfred A Hollinger
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Nanoparticle technology for drug delivery
Tác giả: Ram B Gupta, Uday B Kompella
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Microencapsulation : methods and industrial applications
Tác giả: Simon Benita
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Drug delivery to the oral cavity : molecules to market
Tác giả: Tapash K Ghosh, William R Pfister
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Active pharmaceutical ingredients : development, manufacturing, and regulation
Tác giả: Stanley Nusim
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1

Truy cập nhanh danh mục