Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 95 kết quả
Biologically Inspired Robotics
Tác giả: Yunhui Liu, Yunhui Liu, Dong Sun, Dong Sun
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Annals of Scientific Society for Assembly, Handling and Industrial Robotics [electronic resource]
Tác giả: Dominik Henrich, Thorsten Schüppstuhl, Kirsten Tracht
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer Vieweg, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nonparametric Bayesian Learning for Collaborative Robot Multimodal Introspection [electronic resource]
Tác giả: Xuefeng Zhou, Shuai Li, Juan Rojas, Hongmin Wu, Zhihao Xu
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Proceedings of the 2020 DigitalFUTURES [electronic resource] : The 2nd International Conference on Computational Design ...
Tác giả: Neil Leach, Xiang Wang, Chao Yan, Jiawei Yao, Philip F Yuan
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robotics in Germany and Japan : Philosophical and Technical Perspectives
Tác giả: Michael Funk, Bernhard Irrgang, Bernhard Irrgang
Xuất bản: Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.8920943
 
Automation and Control
Tác giả: Constantin Volosencu, Serdar Kücük, Serdar Kücük, Oscar Valero, Oscar Valero, Constantin Volosencu
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8
 
Control Based on PID Framework : The Mutual Promotion of Control and Identification for Complex Systems
Tác giả: Wei Wang, Wei Wang
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8
 
Applied Modern Control
Tác giả: Le Anh Tuan
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.895
 
PID Control for Industrial Processes
Tác giả: Mohammad Shamsuzzoha
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8
 
Recent Developments in Sliding Mode Control Theory and Applications
Tác giả: Andrzej Bartoszewicz
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.82
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục