Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Using Microsoft CRM
Tác giả: Laura Brown
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.8
 
Why customers come back
Tác giả: Lawfer Manzie R
Xuất bản: : Career Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.8
 
Beyond the Brand
Tác giả: John Winsor
Xuất bản: : Kaplan Business, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.8
 
Strategies That Win Sales
Tác giả: Marone Mark, Lunsford Seleste
Xuất bản: : Kaplan Business, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.8
 
The new solution selling
Tác giả: Keith M Eades
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục