Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Microsoft Lync server 2010 unleashed
Tác giả: Alex Lewis, Andrew Abbate, Tom Pacyk
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
JavaScript : the definitive guide
Tác giả: David Flanagan
Xuất bản: Beijing Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Spring enterprise recipes [electronic resource] : a problem-solution approach
Tác giả: Gary Mak, Manuel Jordan, Josh Long
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Expert ASP.NET 2.0 [electronic resource] : advanced application design
Tác giả: Dominic Selly, Tom Barnaby, Andrew W Troelsen
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
ASP.NET 2.0 demystified
Tác giả: James Edward Keogh
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
SQL server 2005 bible
Tác giả: Paul Nielsen
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Sams teach yourself PHP4 in 24 hours
Tác giả: Matt Zandstra
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Choosing an open source CMS [electronic resource] : beginner's guide : find the best CMS and start working with it to cr...
Tác giả: Nirav Mehta, Chanh Ong
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing Ltd, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Brad's sure guide to SQL server maintenance plans [electronic resource]
Tác giả: Brad McGehee
Xuất bản: Cambridge UK: Simple Talk Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
The PHP anthology. Vol. 1-2 [electronic resource] : object oriented PHP solutions
Tác giả: Harry Fuecks
Xuất bản: Collingwood Vic Australia: SitePoint Pty Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục