Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 125 kết quả
Microsoft Office Outlook 2007 inside out
Tác giả: Jim Boyce, Beth Sheresh, Doug Sheresh
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Office Live for dummies [electronic resource]
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Indianapolis IN Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft OneNote 2010 plain & simple
Tác giả: Pete Weverka
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Office 2007 [electronic resource]
Tác giả: Martin S Matthews, Carole Boggs Matthews
Xuất bản: Emeryville Calif: McGrawHillOsborne, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Manage your life with Outlook for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
iWork '09
Tác giả: Richard Harrington
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Office Live for dummies
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
VSTO 3.0 for Office 2007 programming elektronisk ressurs : get to grips with programming Office 2007 using Visual Studio...
Tác giả: Vivek Thangaswamy
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Office 2010 simplified
Tác giả: Kate Shoup
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Office Professional 2010 step by step
Tác giả: Joyce Cox, Curtis Frye, Joan Lambert
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục