Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Pro ODP .NET for Oracle Database 11g [electronic resource]
Tác giả: Edmund Zehoo
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Oracle Warehouse Builder 11gR2 [electronic resource] : getting started : extract, transform, and load data to build a dy...
Tác giả: Bob Griesemer
Xuất bản: Olton Birmingham: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Oracle Streams 11g data replication
Tác giả: Kirtikumar Deshpande
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7575
 
OCP Oracle database 11g [electronic resource] : administration II exam guide (exam 1Z0-053)
Tác giả: Bob Bryla
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Oracle Warehouse Builder 11g : getting started : extract, transform, and load data to build a dynamic, operational data ...
Tác giả: Bob Griesemer, Anitha Kadaru, Yasodarani Venkatesan
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Pro Oracle Spatial for Oracle database 11g
Tác giả: Ravi Kothuri, Euro Beinat, Albert Godfrind
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Oracle performance survival guide [electronic resource] : a systematic approach to database optimization
Tác giả: Guy Harrison
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
OCA Oracle Database 12c administrator certified associate study guide
Tác giả: Biju Thomas
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sybex a Wiley brand, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
OCP [electronic resource] : Oracle Database 11g Administrator Certified Professional - Exam 1Z0-053
Tác giả: Robert G Freeman, Charles A Pack, Doug Stuns
Xuất bản: Hoboken: Sybex Imprint John Wiley Sons Incorporated, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Oracle PL/SQL language pocket reference
Tác giả: Steven Feuerstein, Chip Dawes, Bill Pribyl
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục