Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Advanced ASP.NET AJAX server controls for .NET framework 3.5 [electronic resource]
Tác giả: Adam Calderon, Joel Rumerman
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Professional ADO.NET 3.5 with LINQ and the entity framework
Tác giả: Roger Jennings
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
.NET 4.0 Generics : beginner's guide [electronic resource]
Tác giả: Sudipta Mukherjee
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Professional Microsoft SharePoint 2007 development using Silverlight 2 [electronic resource]
Tác giả: Steven Fox, Paul R Stubbs
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Visual Studio 2012 cookbook [electronic resource]
Tác giả: Richard Banks
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Pro WPF in C# 2010 : Windows presentation foundation in .NET 4
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Programming Microsoft ASP.NET 4 [electronic resource]
Tác giả: Dino Esposito
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Microsoft Visual Studio LightSwitch business application development [electronic resource] : a jump-start guide to appli...
Tác giả: Jayaram Krishnaswamy
Xuất bản: Birmingham: Packt Enterprise, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Professional ASP.NET 3.5 SP1 edition [electronic resource] : in C♯ and VB
Tác giả: Bill Evjen, Sc Hanselman, Devin Rader
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Wiley Publishing Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Professional ASP.NET MVC 3 [electronic resource]
Tác giả: Jon Galloway, Eilon Lipton
Xuất bản: Indianapolis Ind: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục