Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Ethical insights : A brief introduction
Tác giả: Douglas Birsch
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  171
 
The moral landscape : how science can determine human values
Tác giả: Sam Harris
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  171.2
 
Unto others : the evolution and psychology of unselfish behavior
Tác giả: Elliott Sober, David Sloan Wilson
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171
 
Preference change : approaches from philosophy, economics and psychology
Tác giả: Sven Ove Hansson, Til Grüne-Yanoff
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171.2
 
The Nicomachean ethics
Tác giả: Aristotle, Lesley Brown, W D Ross
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171
 
Classical utilitarianism from Hume to Mill
Tác giả: F Rosen
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171
 
Getting what you want? [electronic resource] : a critique of liberal morality
Tác giả: Robert Brecher
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171
 
Utilitarianism
Tác giả: Geoffrey Scarre
Xuất bản: London New York: Routlege, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171
 
Heidegger and ethics
Tác giả: Joanna Hodge
Xuất bản: London New York: Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171
 
Values and virtues : Aristotelianism in contemporary ethics
Tác giả: T D J Chappell
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục