Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Neurotrauma : evidence-based answers to common questions
Tác giả: Alex B Valadka, Brian T Andrews
Xuất bản: New York: Thieme, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 A-087
 
Biological physics of the developing embryo
Tác giả: G Forgács, Stuart Newman
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 N-965
 
Clinicians' guide to chronic obstructive pulmonary disease
Tác giả: Timothy Q Howes, David Bellamy
Xuất bản: London New York: Hodder Arnold Distributed in the USA by Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 M-776
 
Shoulder fractures : the practical guide to management
Tác giả: Joseph D Zuckerman, Kenneth J Koval
Xuất bản: New York: Thieme, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 L-157
 
Brucella : molecular and cellular biology
Tác giả: Ig Moriyón, Ign López-Goñi
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 C-906
 
Diabetes : chronic complications
Tác giả: Michael H Cummings, K Shaw
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 M-452
 
Phytoestrogens in functional foods
Tác giả: Fatih Yildiz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 N-250
 
Immunological bioinformatics
Tác giả: Ole Lund
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 J-533
 
1

Truy cập nhanh danh mục