Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Shamanism : an encyclopedia of world beliefs, practices, and culture
Tác giả: Eva Jane Neumann Fridman, Mariko Namba Walter
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Encyclopedia of religion, communication, and media
Tác giả: Daniel A Stout
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Science, religion, and society : an encyclopedia of history, culture, and controversy
Tác giả: Arri Eisen, Gary Laderman
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Women at the beginning [electronic resource] : origin myths from the Amazons to the Virgin Mary
Tác giả: Patrick J Geary
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
The nature of magic : an anthropology of consciousness
Tác giả: Susan Greenwood
Xuất bản: Oxford New York: Berg, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
The revelation of the name YHWH to Moses : perspectives from Judaism, the pagan Graeco-Roman world, and early Christiani...
Tác giả: Geurt Hendrik van Kooten
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Science and myth : what we are never told
Tác giả: Wolfgang Smith
Xuất bản: San Rafael CA: Sophia Perennis, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Tourism, religion, and spiritual journeys
Tác giả: Daniel H Olsen, Dallen J Timothy
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
The beauty of the primitive : shamanism and the Western imagination
Tác giả: Andrei A Znamenski
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
The Facts on File encyclopedia of world mythology and legend
Tác giả: Anthony S Mercatante, James R Dow
Xuất bản: New York: Facts On File, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục