Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Encyclopedia of science and religion
Tác giả: J Wentzel Van Huyssteen
Xuất bản: New York Detroit Mich: Macmillan Reference Thomson Gale, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.1
 
The history of science and religion in the Western tradition : an encyclopedia
Tác giả: Darrel W Amundsen, Gary B Ferngren, Edward J Larson
Xuất bản: New York: Garland Pub, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.1
 
The Power of Myth
Tác giả: Jordan| Robert, Robert cm Jordan
Xuất bản: : Anchor, 1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  291.13
 
Jung and the Monotheisms : Judaism, Christianity, and Islam
Tác giả: Ryce-Menuhin Joel
Xuất bản: New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.1
 
New Larousse Encyclopedia of Mythology
Tác giả: Felix Guirand
Xuất bản: : Crescent Books, 1987
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.13
 
The power of myth
Tác giả: Joseph Campbell, Betty S Flowers, Bill D Moyers
Xuất bản: New York NY: Anchor Books, 1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.1
 
The friendly guide to mythology : a mortal's companion to the fantastical realm of gods, goddesses, monsters, and heroes
Tác giả: Nancy Hathaway
Xuất bản: New York: Viking, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.1
 
Myth : a biography of belief
Tác giả: David Adams Leeming
Xuất bản: Oxford New York NY: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.1
 
Mythology
Tác giả: James Weigel, James Lamar Roberts
Xuất bản: Lincoln Nebraska: Cliffs Notes, 1973
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.13
 
Shamanism : an introduction
Tác giả: Margaret Stutley
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.144
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục