Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 462 kết quả
Johns Hopkins: A Silhouette
Tác giả: Helen Hopkins Thom
Xuất bản: BALTIMORE: Johns Hopkins University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.04
 
Governance of teaching hospitals : turmoil at Penn and Hopkins
Tác giả: John A Kastor
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
The Johns Hopkins guide to diabetes : for today and tomorrow
Tác giả: Christopher D Saudek, Richard R Rubin, Cynthia S Shump
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462
 
Gerard Manley Hopkins : The Classical Background and Critical Reception of His Work
Tác giả: Todd K Bender
Xuất bản: Baltimore Maryland: Johns Hopkins University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  828.809
 
Prelude to Power : The Parisian Radical Press, 1789-1791
Tác giả: Jack Richard Censer
Xuất bản: Baltimore Maryland: Johns Hopkins University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  074.36
 
Youth, University, and Democracy
Tác giả: Gottfried Dietze
Xuất bản: Baltimore Maryland: Johns Hopkins University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.1981
 
Digital Contact Tracing for Pandemic Response: Ethics and Governance Guidance
Tác giả: Johns Hopkins Project on Ethics and Governance of Digital Contact Tracing Technologies, Jeffrey Kahn
Xuất bản: Baltimore Maryland: Johns Hopkins University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Mental health issues and the university student
Tác giả: Doris Iarovici
Xuất bản: Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  616.8900835
 
Youth, University, and Democracy
Tác giả: Gottfried Dietze
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins Press, 1970
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.1
 
The University of Mantua, the Gonzaga, and the Jesuits, 1584-1630
Tác giả: Paul F Grendler
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.45281
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục