Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố chủ đề bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và...
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  332.07
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia chủ đề nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh lực Quản trị - Tài chính - Ngân hàng v...
Tác giả: Bùi Xuân Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  332.07
 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố ESR 2021_Hutech : nghiên cứu, giảng dạy, học tập và ứng dụng trong lĩnh vực kế to...
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.07
 
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp thành phố ESR - 2020 : Cách Mạng Công nghiệp 4.0 và Hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.07
 
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp thành phố ESR - 2018 : Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực Quản trị - Tài chính - ...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.07
 
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Thành phố ACFB2022_Hutech nội dung và phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, kiểm to...
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.07
 
1

Truy cập nhanh danh mục