Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 64 kết quả
Sustainable Energy Technologies [electronic resource] : Options and Prospects
Tác giả: K Hanjalic, R Krol, A Lekic
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Renewable energy focus handbook
Tác giả: Bent Sorensen
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elseviers, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Alternative energy
Tác giả: Neil Schlager, Jayne Weisblatt
Xuất bản: Detroit: UXL, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Energy Sustainability Through Green Energy [electronic resource]
Tác giả: Atul Sharma, Sanjay Kumar Kar
Xuất bản: New Delhi: Springer India Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Sustainable Energy for All 2013-2014 [electronic resource] : Global Tracking Framework Report
Tác giả:
Xuất bản: Sl: sn, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
The Political Economy of Clean Energy Transitions
Tác giả: Channing Arndt, Douglas Arent, Douglas Arent, Channing Arndt, Mackay Miller, Mackay Miller, Finn Tarp, Finn Tarp, Owen Zinaman, Owen Zinaman
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.794
 
Clean Water Using Solar and Wind
Tác giả: Gustaf Olsson
Xuất bản: London: IWA Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.794
 
Renewable energy and the public : from NIMBY to participation
Tác giả: Patrick Devine-Wright
Xuất bản: London Washington DC: Earthscan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Sustainable energy and environment : an earth system approach
Tác giả: Sandeep Narayan Kundu, Muhammad Nawaz
Xuất bản: Canada: Apple Academic Press Inc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Powering the green economy : the feed-in tariff handbook
Tác giả: Miguel Mendonça, David Jacobs, Benjamin Sovacool
Xuất bản: The UK USA: Earthscan, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục