Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Encyclopedia of law enforcement
Tác giả: Larry E Sullivan
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
Between good and evil : a master profiler's hunt for society's most violent predators [downloadable e-book]
Tác giả: Roger L Depue, Susan Schindehette
Xuất bản: New York: Warner Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
Food safety management : a practical guide for the the food Industry
Tác giả: Huub Lelieveld, Yasmine Motarjemi
Xuất bản: Amsterdam: Academic Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
The psychology of interrogations and confessions : a handbook
Tác giả: Gisli H Gudjonsson
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
Food safety = behavior : 30 proven techniques to enhance employee compliance
Tác giả: Frank Yiannas
Xuất bản: New York: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
The Royal Canadian Mounted Police, 1873-1987
Tác giả: Robin May, Richard Hook, David Ross
Xuất bản: London: Osprey, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
Surveillance and threat detection : prevention versus mitigation
Tác giả: Richard Kirchner
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierBH, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
Dynamic police training
Tác giả: Ann R Bumbak
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
Trends in policing : interviews with police leaders across the globe
Tác giả: Dilip K Das, Otwin Marenin
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press International Police Executive Symposium, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
Trusting the Police
Tác giả:
Xuất bản: Bielefeld: Transcript Verlag, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục