Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 147 kết quả
Concise encyclopedia of languages of the world
Tác giả:
Xuất bản: Coston MA: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
The linguistics encyclopedia
Tác giả: Kirste Malmkjær
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Roland Barthes
Tác giả: Graha Allen
Xuất bản: : Taylor Francis, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
An introduction to language
Tác giả: Victoria Fromkin, Nina M Hyams, Robert Rodman
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
An introduction to functional grammar
Tác giả: M A K Halliday, Christian M I M Matthiessen
Xuất bản: London New York: Arnold Distributed in the United States of America by Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410.18
 
An introduction to systemic functional linguistics
Tác giả: Suzanne Eggins
Xuất bản: New York: Continuum, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410.18
 
Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học
Tác giả: Bùi Minh Toán
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư Phạm, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  410
 
Dẫn luận ngôn ngữ học
Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  410
 
Language : its structure and use
Tác giả: Edward Finegan
Xuất bản: Boston MA: Thomson Wadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Course in general linguistics
Tác giả: Ferdinand de Saussure, Wade Baskin, Perry Meisel, Haun Saussy
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục