Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 208 kết quả
Spectroscopy for the biological sciences
Tác giả: Gordon G HammesGordon G Hammes
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Recent advances in polyphenol research
Tác giả: Fouad Daayf, Vincenzo Lattanzio
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
HPLC of peptides and proteins : methods and protocols
Tác giả: Marie-Isabe Aguilar
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Two-hybrid systems : methods and protocols
Tác giả: Paul N MacDonald
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Chemical Biology of the Tropics [electronic resource] : An Interdisciplinary Approach
Tác giả: Jorge M Vivanco, Tiffany Weir
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Prediction of protein structures, functions, and interactions
Tác giả: Janusz M Bujnicki
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Biochemistry
Tác giả: Jeremy Mark Berg, Lubert Stryer, John L Tymoczko
Xuất bản: New York: W H Freeman, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thin layer chromatography in phytochemistry
Tác giả: Teresa Kowalska, Joseph Sherma, Monika Waksmundzka-Hajnos
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Photochemistry of organic compounds : from concepts to practice
Tác giả: Petr Klán, Jakob Wirz
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Photosynthesis and respiration
Tác giả: William G Hopkins
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục