Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Supramolecular Structure and Function 9 [electronic resource]
Tác giả: Greta Pifat-Mrzljak
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
Protein-ligand interactions from molecular recognition to drug design
Tác giả: Hans-Joachi Böhm, Gisbert Schneider
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
New Frontiers in Ultrasensitive Bioanalysis : Advanced analytical chemistry application in nanobiotechnology, single mol...
Tác giả: Xiao-Hong Nancy Xu
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572.33
 
The molecules of life : physical and chemical principles
Tác giả: John Kuriyan, Boyana Konforti, David Wemmer
Xuất bản: New York London: Garland Science Taylor Francis Group, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
Polymer sinh học biển
Tác giả: Ngô Đăng Nghĩa, Trang Sĩ Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
Polyethylene-based biocomposites and bionanocomposites
Tác giả: Sigrid Luftl, Visakh P M
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
New polymers for encapsulation of nutraceutical compounds
Tác giả: José M Ruiz, Maira Rubi Segura-Campos
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
Dendrimers in medicine and biotechnology : new molecular tools
Tác giả: U Boas, P M H Heegaard, J B Christensen
Xuất bản: Cambridge UK: RSC Pub, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
1

Truy cập nhanh danh mục