Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Spatial analysis, GIS, and remote sensing applications in the health sciences
Tác giả: Donald Patrick Albert, Wilbert M Gesler, Barbara Levergood
Xuất bản: Chelsea Mich: Ann Arbor Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Biostatistical methods in epidemiology
Tác giả: Stephen C Newman
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
A geographic guide to infectious diseases
Tác giả: Lin H Chen, Eskild Petersen, Patricia Schlagenhauf-Lawlor
Xuất bản: Chichester West Sussex: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Jekel's epidemiology, biostatistics, preventive medicine, and public health
Tác giả: James F Jekel, David L Katz
Xuất bản: Philadelphia Pa London: Saunders, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Emerging epidemics : management and control
Tác giả: Prakash S Bisen, Ruchika Raghuvanshi
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Handbook of epidemiology
Tác giả: Iris Pigeot, Ahrens Wolfgang
Xuất bản: Berlin: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Applied epidemiology : theory to practice
Tác giả: Ross C Brownson, Diana B Petitti
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Dịch tễ học : giáo trình
Tác giả: Đinh Thanh Huề, Hồ Hiếu, Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Anh Đào
Xuất bản: Huế: Đại học Y Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Modern epidemiology
Tác giả: Kenneth J Rothman, Sander Greenland, Timothy L Lash
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Sterilisation of biomaterials and medical devices
Tác giả: Sophie Lerouge, Anne Simmons
Xuất bản: Oxford Philadelphia: WP Woodhead Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục